Nové podmínky natáčení filmů a reklam na území hlavního města Prahy

Od prvního ledna 2023 se mění v Praze podmínky k natáčení filmů a reklam.  Přinášíme tvůrcům body nového nařízení v Praze.

Podmínky natáčení filmů a reklam na území hl.m. Prahy

 1. Postup vyřízení věci:

Zájemce o natáčení filmů a reklam (natáčení)1) na veřejném prostranství2) na území hl.m. Prahy, které je ve vlastnictví hl.m. Prahy, je povinen požádat vlastníka veřejného prostranství – hl.m. Prahu zastoupeného jeho pověřeným správcem – Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., Odborem hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy nebo Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy o pronájem veřejného prostranství. V případě natáčení na plochách zeleně, vyjma zeleně celopražského významu ve vlastnictví hl.m. Prahy, resp. v prostorách pražského metra, je zájemce povinen požádat místně příslušnou městskou část, resp. Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

V případě natáčení na veřejném prostranství charakteru pozemní komunikace musí také, na základě § 24 a 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, získat od příslušného silničního správního úřadu povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace.

Žádosti jsou posuzovány zejména s ohledem na reference o dosavadní působnosti společnosti na území hl.m. Prahy v kontextu se skutečností, zda při její činnosti nebylo poškozeno dobré jméno hl.m. Prahy.

Upozornění: Jakékoli výjimky z těchto podmínek natáčení filmů a reklam na území hl.m. Prahy, natáčení trvající déle než 14 dní na jednom místě a natáčení v případě vyhlášení výjimečného stavu či stavu nebezpečí týkající se omezení dopravy podléhají schválení Rady hl.m. Prahy (při dodržení povinnosti předložit potřebné dokumenty uvedené v bodu II.), přičemž nájemné bude stanoveno příslušným usnesením Rady hl.m. Prahy s tím, že nebude překračovat cenu stanovenou těmito podmínkami natáčení.

1) Místa podání žádostí o pronájem pro natáčení filmů a reklam na území hl.m. Prahy

 1. Žádosti o pronájem veřejného prostranství na území hl.m. Prahy vyřizuje Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy (v případě vybraných lokalit)3)
 1. Žádosti o pronájem prostorů pražského metra a ostatních veřejně přístupných prostor Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., vyřizuje Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Upozornění: V případě natáčení v prostorách pražského metra nesmí být omezen veřejný provoz, tj. přeprava osob a provoz vlakových souprav v předepsaných intervalech.

 • za natáčení se pro účely těchto pravidel rozumí celkový rozsah akce včetně příprav a úklidu

 

 • za veřejná prostranství se pro účely těchto pravidel rozumí všechna místa, která slouží veřejnému užívání, zejména vozovky, chodníky, nábřeží, mosty, průchody, podchody, nadchody, apod.

 

 • Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, Malé náměstí, náměstí Franze Kafky, ulice Na Příkopě, Celetná, 28. října, Na Můstku, Mikulášská
 1. Žádosti o pronájem pozemků, které jsou součástí zeleně, vyjma zeleně celopražského významu ve vlastnictví hl.m. Prahy4), vyřizuje místně příslušná městská část. Žádosti o pronájem pozemků, které jsou součástí zeleně celopražského významu ve vlastnictví hl.m. Prahy vyřizuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy
 1. pro natáčení se záborem nad 300 metrů čtverečních na území Pražské památkové rezervace platí povinnost, aby byl tento zábor (žádost o natáčení) předem projednán Komisí Rady hl. m. Prahy pro koordinaci aktivit na veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace.

Upozornění: Uzavřením smluvních vztahů nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.5)

 1. Žádosti, náležitosti, doklady:
 • K pronájmu veřejného prostranství jsou třeba tyto dokumenty:
 • žádost o pronájem veřejného prostranství za účelem filmového natáčení a následující přílohy:
 • kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců) – právnická osoba
 • kopii živnostenského listu (ne starší 6 měsíců) – fyzická osoba
 • plná moc pro zodpovědnou osobu – v případě zastupování žadatele
 • situační plánek se zákresem použité plochy, včetně kót od fasády okolních domů, či jiných pevných bodů
 • náčrt přechodných zařízení, která budou v souvislosti s natáčením dočasně organizátorem umístěna
 • seznam předpokládané filmové techniky, včetně její tonáže
 • harmonogram akce, doplněný o stručný popis akce
 • souhlasné stanovisko příslušného silničního správního úřadu
 • souhlasné stanovisko Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy (v případě vybraných lokalit3) z hlediska vyloučení kolize s dalšími akcemi na daném místě)
 • souhlasné stanovisko   příslušného   drážního   úřadu   a   Dopravního   podniku

hl.m. Prahy, a.s. (v případě omezení tramvajových nebo lanových tratí, při respektování podmínky uvedené v Upozornění bodu I.)

 • předběžný souhlas Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl.m. Prahy k udělení vjezdu do zóny nad 3,5 t (v případě takového vjezdu)

–    předběžný souhlas příslušného silničního správního úřadu k vjezdu na pěší zónu (v případě takového vjezdu)

 • Královská obora (Stromovka), Letenské sady, komplex zahrad vrchu Petřína (včetně zahrady Kinských), obora Hvězda, sady na Vítkově, parc. č. 737, k.ú. Hradčany, Vrtbovská zahrada
 • Například zákon č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, vyhláška hl.m. Prahy č.6/2001 Sb. hl.m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně
 • K pronájmu prostor pražského metra, pražských lanových drah a ostatních prostor Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., jsou třeba tyto dokumenty:
 • žádost o pronájem prostor pražského metra či pražských lanových drah za účelem filmového natáčení a následující přílohy:
 • kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců) – právnická osoba
 • kopii živnostenského listu (ne starší 6 měsíců) – fyzická osoba
 • plná moc pro zodpovědnou osobu – v případě zastupování žadatele
 • situační plánek se zákresem použité plochy, včetně kót od pevných bodů
 • náčrt přechodných zařízení, která budou v souvislosti s natáčením dočasně organizátorem umístěna
 • seznam předpokládané filmové techniky, včetně její tonáže
 • harmonogram akce, doplněný o stručný popis akce
 • Pronájem pozemků,  které  jsou  součástí  zeleně  celopražského  významu  ve  vlastnictví hl.m. Prahy  se  řídí  Pravidly  pro  vydávání  výjimek  ze  zákazu  pořádat  akce  v zeleni celopražského významu, schválenými jako příloha č. 1 k Rady hl.m. Prahy č. 277 ze dne

Upozornění: V dalších případech stanovených pronajímatelem je nutné doplnit žádost o případné další doklady, či o předběžná souhlasná stanoviska všech dotčených subjektů.

Upozornění: V případě zásahu6) do předmětu záboru je nezbytný souhlas vlastníka zastoupeného Odborem evidence majetku Magistrátu hl.m. Prahy.

III. Lhůty k podání žádosti:

1) Žádosti o pronájem veřejného prostranství, prostor pražského metra nebo pozemků, které jsou součástí zeleně ve vlastnictví hl.m. Prahy za účelem filmového natáčení, je žadatel povinen podat minimálně 10 pracovních dnů před konáním akce.

Upozornění: V případě podání žádosti v době kratší 3 pracovních dnů před konáním akce zaplatí žadatel vedle nájemného částku ve výši 5.000,- Kč.

6)např.: výkop, úprava povrchu, apod.

 1. Úhrady: 7)

1) Pronájem veřejného prostranství

 • nájemné za účelem filmování pro vzdělávací, školní a studijní účely je stanoveno ve výši místního poplatku (viz obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním

poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů) za každý i započatý den.

 • nájemné za účelem filmování ke komerčním účelům:
 1. pro malá natáčení se záborem do 300 m2 na jedné lokaci (tj. v ulici nebo uličním bloku) – na území Pražské památkové rezervace 10,- Kč/m2/den (vyjma Staroměstského a Václavského náměstí a Karlova mostu) a na veřejném prostranství mimo území Pražské památkové rezervace 5,- Kč/m2/den
 1. pro natáčení se záborem nad 300 m2 na jedné lokaci (tj. v ulici nebo uličním bloku) – na území Pražské památkové rezervace 15,- Kč/m2/den (vyjma Staroměstského a Václavského náměstí a Karlova mostu) a na veřejném prostranství mimo území Pražské památkové rezervace 7,50 Kč/m2/den
 1. na Staroměstském náměstí ve výši 180.000,- Kč za každý i započatý natáčecí den8), zábor pro přípravné a odklízecí práce je stanoven ve výši 100,- Kč za 1 m2 za každý i započatý den
 1. na Václavském náměstí ve výši 100,- Kč za 1 m2 za každý i započatý den. V případě parkování za účelem natáčení v objektech na Václavském náměstí ve výši 20,- Kč za 1 m2 za každý i započatý den
 1. na Karlově mostě ve výši 250.000,- Kč za každý i započatý natáčecí den8), zábor pro přípravné a odklízecí práce je stanoven ve výši 100,- Kč za 1 m2 za každý i započatý den Kromě tohoto nájemného je účtován městskou částí Praha 1 paušální poplatek 250.000,- Kč za den
 1. natáčení dokumentární formou9) na veřejném prostranství, ve výši 2.000,- Kč/den.
 • nevztahuje se na akce pořádané nebo spolupořádané hl.m. Prahou nebo příslušnou městskou částí hl.m. Prahy

 

 • 1 natáčecí den = 24 hodin

 

 • pohyblivý zábor do 5m2
 1. Zvláštní užívání veřejného prostranství:
 • Zájemce o realizaci natáčení je povinen požádat příslušný silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace (nevztahuje se na natáčení v prostorách pražského metra a na plochách zeleně, či zeleně celopražského významu). Součástí vydaného rozhodnutí jsou též podmínky, které je žadatel povinen při natáčení dodržet. Dále je zájemce o realizaci natáčení povinen oznámit příslušnému správci místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, že bude užívat veřejné prostranství.

Upozornění: Přílohou žádosti o uvedené povolení musí být smlouva o pronájmu veřejného prostranství (pozemní komunikace) uzavřená mezi žadatelem a vlastníkem veřejného prostranství (pozemní komunikace).

2)    Za zvláštní užívání veřejného prostranství se platí místní poplatek a za povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace též správní poplatek:

 • místní poplatek je vybírán dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.
 • správní poplatek je vybírán dle sazebníku správních poplatků – přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.